"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Taoista Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

Ji Csing
A VÁLTOZÁS KÖNYVE

- Ji-King-

 

Részletek Beőthy Mihály és dr. Hetényi Ernő Összeállításából

 

A Ji-King, más néven a Változások Könyve a világirodalom egyik legrégibb és legnagyobb hatású könyve, Kína legfontosabb írásos emléke. Több évezredes bölcsességeket őriz, a Bibliával és a Koránnal együtt ez a legtöbbször lefordított és forgatott könyv a világon. A Változás Könyve nagyon régi, eredete a múlt homályába vész. Mai formájában több mint háromezer éves, a Kr. e. 1150 körül élt Ven király fia, Csu herceg jegyezte le. A régi kínaiak hittek abban, hogy az életet irányító magasabb erők vonalai kipuhatolhatóak, a jövő megismerhető, ezért életük egy-egy sorsfordító pillanatában útmutatást nyújthat A Változás Könyve, a Ji Csing.

A hagyomány a mitikus Pao-hszi császárnak tulajdonítja a Változások könyvét. Kína az ő idejében vált szellemi központtá, ő alapozta meg azt a társadalmi rendet és műveltséget, amelyre később a hatalmas birodalom épülhetett.

A könyv nem a jövődet mondja meg, hanem javaslatot tesz a jövőddel kapcsolatban. A Ji Csing azt állítja, hogy a valóság szüntelenül változik, a két erő, a JIN és a JANG együtthatásaként. Minden pillanat – az is, amikor a Ji Csinget faggatjuk – leírható a jin és jang meghatározott kombinációjával. Ahhoz viszont, hogy értelmezni tudjuk a jelent és következtethessünk a jövőnkre, egy Bölcs tanítására van szükségünk, a Ji Csingre, aki már ismeri mi mihez vezet. Még a neves pszichológus, Jung is gyakran használta, mert meggyőződése volt, hogy a Ji Csing válaszainak találatértéke messze túlmutat a véletlen valószínűségen.

A Szóképek

A szóképekről

A Változás Könyve a 64 szent jel magyarázatai során alapvetően képes beszéddel él és a Könyv kínai kommentárjai is előszeretettel alkalmaznak szóképeket. Elhibázott lenne minden olyan nézet, mely a képes beszédet az eredeti kínai szöveg fordítási nehézségeinek tudja be. A képes beszéd szándékosan közvetíti a Könyv mondanivalóját, hiszen „egy kép többet mond tízezer szónál”, és éppen a képek teszik lehetővé, hogy a kérdező a válaszjeleket saját helyzetére, ügyére alkalmazza. A szókép jó kísérlet arra, hogy az olvasót vizuális gondolkodásra serkentse, asszociációs készségének alkalmazására bírja.

A gyakrabban előforduló szóképelemek magyarázata

A Bölcs: aki a Változás Könyvén át szól hozzánk; tehát a mögöttes tanítás; eszmerendszer; átvitt értelemben maga a Könyv.
A bölcs (ember):
aki megvalósítja a Könyv mögöttes eszméit, azaz aki egyéni útján megközelíti a    Természet Útját.
A gyenge (ember):
aki –a bölccsel ellentétben- még nem kellően közelíti meg a magasabb Taót, aki még szenvedélyei és ösztönei rabja.
A király:
a világi hatalom méltó birtokosa; a vezető.
A kocsi:
evilági életünk; az adott ügy, folyamat vagy életszakasz.A vándor: az ember; a kérdező maga.
A siker:
lehetőség, hogy –a számunkra elérhető- úton maradhassunk. Nagyon fontos, hogy a kérdező a „siker” szóval ne azonosítsa ügyének feltétlen jóra fordulását.
A szerencse:
a sors, a végzet. Hogy kedvező, vagy kedvezőtlen-e, arra egyértelműen a „jó” jelző, illetve a „bal” előtag utal.
A nagy víz:
utunkat, életünket puszta létével gátoló tényező, jelentős külső nehézség, vagy belső érzelmi elkötelezettség; fontos döntési kényszerhelyzet; utazás, költözés, áttelepülés.
A nagy folyó:
a nagy víz.
A nagy ember:
a bölcs ember; tekintélyes vezető, világi értelemben; belső énünk jóra törő része; a lelkiismeret.
A csata:
mindenképpen kettős értelmű: a kérdező ügyében megnyilvánuló emberi kapcsolatokon kívül feltétlenül jelenti azt a belső harcot is, amely a tanácskérő bölcsességre törekvő énje és gyenge ösztön-énje közt zajlik.

[« teteje ]

A Trigrammok

A legenda szerint Pao-hszi egy teknősbéka páncélján talált rá a nyolc trigramra. Minden trigram egy-egy alapjelentést hordoz. A trigramok kombinációjából jön létre a 64 hexagram, melyek a világ rejtett alap összefüggéseit jelképezik. A Ji Csing szerint maga a tér nyolc alakkal bír: menny, föld, mennydörgés, szél, víz, tűz, hegy, harmat (pára). Az ég és a föld a nagyatya és a nagyanya, a többi hat a gyermekük, közülük 3 fiú, 3 lány. A fiúk a menny megháromszorozódásai: harmat, tűz, mennydörgés; a lányok a földé: hegy, víz, szél. A hímnemű alakok kedvezőek, alkotók, a nőneműek tétlenek, oldók vagy rombolók. A két alapszimbólum tehát a jin és a jang. Önmagában egyik sem jó, sem rossz; a rosszat, a károsat, a hátráltatót az egyik erő másik feletti túltengése idézi elő: minden, ami helyes, termékeny, alkotó, az a kettő egyensúlyából születik. A kozmosz egységes, de e nagy egységen belül a jang és a jin viszonya, diszharmóniája okozza az élet harcait. Minden emberben megvan a jin és a jang is, minden eseményben, történetben, sorsban.

Alapvetően fontos, hogy a Változás Könyve használói ismerjék a trigramokat, s e szimbólumok jelentéseit elmélyülten megfontolják. Aki eljut majd a nyolctagú „család” belső kapcsolatainak megértéséig, a trigramok mondanivalójának felismeréséig, az szinte a magyarázó szövegek és képek nélkül is képes lesz a 64 hexagram mondanivalóját, útmutatásait értelmezni.

A NYOLC TRIGRAM CSALÁDJA

   

8

KVUN - ANYA

1

CSIEN - APA

   

2

TUI - LEGIFJABB NŐVÉR

3

LI - KÖZÉPSŐ NŐVÉR

5

SZUN - LEGIDŐSEBB NŐVÉR

7

KEN - LEGIFJABB FIVÉR

6

KÁN - KÖZÉPSŐ FIVÉR

4

CSEN - LEGIDŐSEBB FIVÉR

 

A trigramok köre Fu-hszi szerint, az égtájakkal:

 

Jel, szám
Név
Családi pozíció
Analógiák
Fő tulajdonságok
További jelentések a képzettársítások serkentésére:

1

Csien: menny
Apa
Az ég; hideg
Teremtő, aktív, szilárd, világos
fej,ló, herceg, arany, drágakő, jég, száraz, fa, kerek, vörös

2

Tüi: tó
Legifjabb nővér
Mocsár, eső, ősz
Örömteli, kellemes
kos, öröm, ágyas, kötelesség, keménység, száj, a váláshoz vagy egyesüléshez szükséges elhatározás, kékeszöld

3

Li: tűz
Középső nővér
Villám, nap, nyár
Szép, függő, ragaszkodó
tűz, napfény, szem, harcos, fegyver, túlvilág, teknőc, kígyó, fácán, gyümölcs, sárga

4

Csen: mennydörgés
Legidősebb fivér
Dörgés, tavasz
Mozgékony, izgató, aktív
mozgás, nyugtalanság, sietség, lábak, megrázkódtatás, dob, holló, sárkány, sötétsárga

5

Szun: szél
Legidősebb nővér
Fa
Szelíd, átható
munka, szél, felemelkedés, előrejutás és lemondás, közeli nyereség, belépés, baromfi, comb, fehér

6

Kán: víz
Középső fivér
Hold, tél, mélyedésben megülő felhő
Betakaró, veszélyes
lehetőség, titok, rejtett, bukás, sorscsapás, szívbéli nyugtalanság, fül, disznó, tolvaj, pír, íj húrja, ok a fájdalomra

7

Ken: hegy
Legifjabb fivér
Szélcsend, morajlás
Konok, mozdíthatatlan, perverz
fogság, az ajtó bezárása, szerzetes, kéz, jobb oldali ösvény, kis kő, tartósság, hüvelyk, orr, kutya

8

Kvun: föld
Anya
Föld, meleg
Befogadó, termékeny, passzív, gyenge, sötét
ökör, has, balta, tömeg, kocsi, anyag, zsák, légy, gyermek, látszat, az egyformaság, fekete

[« teteje ]

A Hexagramok (Kuák)

A nyolc trigramtól egyetlen lépéssel – a trigramok minden lehetséges módon való párosítása révén – juthatunk el a 64 hexagramhoz, azaz a Könyvben szereplő hatelemű jelekhez. E „szent” jelek, a kuák mély jelentéstartalmának és belső viszonyainak megértése azonban korántsem egyszerű dolog.

A kuákkal ismerkedve azt kell megszoknunk, hogy a jeleket alulról felfelé kell ovasni. A hexagramokat célszerű belső dinamikával rendelkező rajzokként szemlélnünk, melynek jelentése jól megközelíthető a két összetevő trigram felől, és a benne zajló folyamatokat a vonalak magyarázata segíti megérteni.

Az összetevő trigramok egy adott párosításban lehetnek harmonikusak, ellentétesek, kiegészítők vagy közömbösek egymáshoz képest. De mindenképpen összeköti őket az, hogy egyetlen kua építőkövei.

 

Felső trigram
Alsó trigram

1
menny

8
föld

4
menny-
dörgés

7
hegy

3
tűz

6
víz

2

5
szél

1
menny

8
föld

4
menny-
dörgés

7
hegy

3
tűz

6
víz

2

5
szél

[« teteje ]

A Kuák jelentése

1. A TEREMTŐ


fent: menny
lent: menny

Jelentés: Teremtés, alkotás, fenséges siker. Az állhatatosság a jó irányban eredményre vezet.

Kibontás:Ez a kua tökéletes, az ég erőit kiteljesedett aktivitásban mutatja. Az igazi bölcs útja ez. Az egyéni törekvést jóakarattal és elszántsággal, kitartó állhatatossággal folytatni kell. A kérdező jó úton van a siker felé.

2. A TERMÉKENY


fent : föld
lent: föld

Jelentés: Befogadás, alkalmazkodás. Fenséges siker. Békesség és állhatatosság jó szerencsét hoz.

Kibontás: Ez a kua is tökéletes, teljes összhangban az elsővel. Tetterő szükséges, de nem a kezdeményezésben; sietni sem kell. Az alkalmazkodás: siker. A sietség készségektől foszt meg. Aki magafajta barátokkal halad, még jó szerencsére is számíthat. A csend, a békesség összegyűjti az erőit.

3. KEZDETI NEHÉZSÉG


fent: víz
lent: mennydörgés

Jelentés: Nehézségek után siker. Ne keress új célt, ne érlelj új döntést. Szilárdítsd a mát.

Kibontás: A hexagram a kezdés és a szorgalom,  a születés és a tetterő képét hordozza. Bár végül is kedvező kimenetelre utal, még nem biztos az út, akadályok és küzdelmek várnak. Várni kell, de nem végtelen nyugalommal, hanem csak a kedvező megoldás felbukkanásáig. Akkor a fegyelmezett cselekvésen a sor. Idegen segítség lehetséges, ám hiba volna erre számítani.

4. IFJONTI OSTOBASÁG


fent: hegy
lent: víz

Jelentés: Éretlenség, szerencse. Igazságosságra és egyenességre van szükség.

Kibontás: A vakság, a tudatlanság, a tapasztalat hiánya mind megannyi veszély. Ám az ifjú cselekedni kíván, és ha felismerve helyzetét a Bölcshöz fordul tanításért, akkor szerencsésen lép. Bölcs a figyelmesnek jó tanácsot ad. Ám egyre-másra faggatni őt nem szabad.

5. KIVÁRÁS


fent: víz
lent: menny

Jelentés: A nem cselekvő, a nem-élő, a másban bízó fényes sikert arat.

Kibontás: Várni, nem kezdeményezni, a hatalommal nem élni – de nem tunyán és tétlenül. Nyugodt, egyenletes napi munka, kellő pihenés, testi és szellemi erőgyűjtés mellett a lassú kis napok elvégzik a magukét – az eredményes végkifejlet egy napon betoppan. A nem-cselekvés nem jelent hátrálást, sem erőszakolt passzivitást. Ha utazás, költözés vagy nagyobb ívű tanulmányok lehetősége merül fel, a kérdező ne hárítsa el.

6. VISZÁLY


fent: menny
lent: víz

Jelentés :Ellenkezés, viszály. Akadályoztatás és bizalom egyszerre. Elővigyázat és gondosság megtart a középúton, ám balszerencsés végkifejlet is lehetséges.

Kibontás: Aki csak maga elé néz, nagyot hibázhat. Alapos körültekintés, ám az aggodalom ne váljék rettegéssé.

7. A SEREG


fent: föld
lent: víz

Jelentés: Hadsereg. A helyénvaló állhatatosság szerencsét hoz és megóvja a hibáktól az avatott vezetőt.

Kibontás: Ez a kua nagy sokaságot, tömeget sugall. Vezetni és uralni őket állhatatosságot kíván,akárcsak az, ha saját ösztöneinket és érzelmeinket akarjuk kormányozni. Aki ilyen sokaságot kézben tart, az méltó vezető. A realitások okos számbavétele és a tömeg együttműködése révén veszélyes feladat is megoldható. Bölcsesség, határozottság, szerénység járjanak együtt. A bölcs szükség esetén nem rest a magánál bölcsebbhez fordulni tanácsért. Tudja, hogy a valódi szerénység kard és pajzs egyszerre.

8. EGYSÉG


fent: víz
lent: föld

Jelentés: Egység, együttműködés. Jó szerencse. Az egység útja nem tévút, a késlekedők rosszul járnak.

Kibontás: Keresni kell, hogy kivel és milyen ügy érdekében egyesülünk, ám a kellő idő elmulasztása behozhatatlan hátrányokhoz vezet.

9. SZELÍD ERŐ


fent: szél
lent: menny

Jelentés: Kis erőnyerés. Siker. Sűrű fellegek nyugat felől nem adnak esőt.

Kibontás: A bölcs ura lesz a helyzetnek, amint az igazság is legyőzi az akadályokat. A bölcs gyűjti, szaporítja és nem veti be erejét. Kis beavatkozás máris a kibontakozáshoz segíthet. Hagyni kell másokat útjukra lelni, helyüket kiválasztani; a mi ügyünk is nyerni fog ezáltal.

10. HELYES LÉPÉS


fent: menny
lent: tó

Jelentés: A tigris nem támad a farkán lépkedőre. Siker. A bölcs tanácsot szerez fentről és lentről, így megszilárdul az emberi szándék.

Kibontás: A kua fő mondanivalója, hogy a veszedelmek és a kötelező nagy óvatosság nyomán a siker bekövetkezik. Nehézség és veszély áll elő a korábbi szokások és hibás szemlélet következtében. Ám akinek van szeme a dolgok rendjét meglátni, az kár elszenvedése nélkül jut át a veszélyen. Fellendülés kezdődhet.

11. BÉKESSÉG


fent: föld
lent: menny

Jelentés: Béke. A kicsi elment, a nagy és jó közeleg. Jó szerencse és siker. Harmónia és segítség.

Kibontás: A bölcs cselekvés most jóvá tehet mindent. A tanulás most megismerésre vezet, a tanítás meghallgatást nyer. A segítség célt ér. Aligha lesz jobb alkalom a belső nemesedére, a sorok rendezésére.

12. PANGÁS


fent: menny
lent: föld

Jelentés: Széthullás. A bölcs látja a rossz jeleket, de nem enged igazságos egyenességéből.

Kibontás: A bölcs látja, hogy az út beszűkül, megáll hát és vár. A gyenge viszont fürgén a megüresedő központi helyre lép. A bölcs nem fogad el vezető pozíciót, sőt árnyékba húzódik, kerüli a bajt. A gyenge megragad minden kínálkozó lehetőséget, s utóbb megbánhatja.

13. TESTVÉRISÉG


fent: menny
lent: tűz

Jelentés: Testvériség, barátok, szerető egység. Kik egyesülve lépnek a mezőre, sikert aratnak. Előnyös a nagy vízen átkelni.

Kibontás: Ez a kua azt ábrázolja, hogy valaki, aki kicsinek és erőtlennek tetszik, hatalmat kap. Elfoglalja  a központi helyet, és eleget tesz a Teremtő Erő szándékainak. A bölcs jelleme lehetővé teszi, hogy ne önmaga védelmére, hanem milliónyi más lény szíve dobbanására figyeljen – így tölti be küldetését. A nagy víz, melyen át kell kelnie, valószínűleg önmagában (is) van.

14. NAGY BIRTOKLÁS


fent: tűz
lent: menny

Jelentés: Bőséges birtok, elsöprő siker.

Kibontás: A jó befejezés, a nagyság, a gazdagság képe ez a kua. Nagyfokú szabadság. Erőteljesség. A rossz legyőzhető, a javulás reményteljes. A bölcs időbeni cselekedeteivel félresöpri a kártékonyakat és érvényesíti akaratát.

15. SZERÉNYSÉG


fent: föld
lent: hegy

Jelentés: A sikert szerénység hozza. A bölcs ember így képes véghezvinni  ügyét.

Kibontás: Ez a kua a feltételes sikert mutatja. A bölcs útja elfordul a pöffeszkedő gazdagtól és a szerényhez közelít. Akinek belső értékei szilárdak, az kész mást maga elé engedni. Nem azért, hogy ezzel kérkedjék, hanem mert tudja: idővel elnyeri jutalmát.

16. BIZALOM


fent: mennydörgés
lent: föld

Jelentés: Nyugodt bizalom, erő és tekintély, megpihenés. Elégtétel jut azoknak, akik az ország építésével foglalatoskodnak és tovaküldik a seregeket.

Kibontás: A szilárdság válaszra lel, az eltökélt cselekvés véghezvihető. A helyes lépés megnyugvást szül; a nyugalom forrása a helyénvaló tett. A siker kulcsa: a higgadt, módszeres tevékenység, a békesség, a többség megnyerése.

17. HÍVEK


fent: tó
lent: mennydörgés

Jelentés: Követni a megfelelőt – fényes siker. Az igazságossággal ötvözött egyenesség meghozza eredményét.

Kibontás: Az engedelmesség képe ez, a bölcs ember helyzetének megfelelően vállalja az elvégzendőt, így szabadabb és nyugodtabb lesz. Aki nem helyzetének, nem az idők szavának megfelelően viselkedik, az gyenge. Ám nem árt vigyázni, meggondolni: ki is a vezér? Mert méltatlan vezér engedelmes katonáinak neve könnyen lehet: gyilkos.

18. HANYATLÁS


fent: hegy
lent: szél

Jelentés: Haladás és siker azoknak, akik átkelnek a nagy folyón. Tekints három nappal vissza és hárommal előre.

Kibontás: Nyugtalanság és csüggedés vehet erőt a hegy alatti táborban. Ám a bölcs nem ragaszkodik ehhez a táborhelyhez, kész átvizsgálni terveit, kész új táborhelyet keresni, majd ott építeni. A három nap három lépés: a baj felismerése, a szembehelyezkedés, a megismétlődés elkerülése.

19. KÖZELÍTÉS


fent: föld
lent: tó

Jelentés: A helyénvaló állhatatosság meghozza gyümölcsét. A nyolcadik hónap balszerencsével jár.

Kibontás: A bölcs önelégültség nélkül a tömeg fölé emelkedik, és úgy szemléli mások tetteit. A kitartás sikereket hoz, de még nem győzelmet. A nyolcadik holdhónap az ősz kezdete, a természet hanyatlásnak indul. A bölcs ember ezt már nyáron tudja, így a hűvösödő-rövidülő napok nem érik csapásként.

20. PÁSZTÁZÓ TEKINTET


fent: szél
lent: föld

Jelentés: Körültekintés, elmélkedés. A harcos eltette megtisztított fegyverét, de még nem adott hálát a győzelemért. A komolyság alapozza meg a tekintélyt.

Kibontás: A bölcs magasan áll, alant úgy néznek rá, mint jelzőtűzre. Kötelessége okosan, komolyan és körültekintően viselkedni. Fel kell ismernie, hogy a cselekvés nehezén túljutva még mi a teendő, milyen belső és külső zavarokat kell tisztáznia.

21. ŐRLŐDÉS


fent: tűz
lent: mennydörgés

Jelentés: Áttörés, felőrlés, megoldás. Az idő kedvez a törvény kényszerének.

Kibontás: A törvény és a végrehajtó hatalom együtt adják az állam erejét. A bölcs tudja, hogy ez így van, és elvi tisztázottságot párosít szilárdsággal. Óvakodik a fogak közé szorulni: kerüli a peres ügyeket.

22. KEGY


fent: hegy
lent: tűz

Jelentés: Könnyed út, siker. Mérsékelt előny fakad a célirányos elhatározásból.

Kibontás: A kua nem a tartós eredményt, inkább a kis időre megpihentető körülményeket jelképezi. A bölcs szintről szintre jutva megpihen, majd új célt tűz ki.

23. LEHASÍTÁS


fent: hegy
lent: föld

Jelentés: Elválasztás, meghámozás. Bármilyen irányú is a mozgás, abból előny nem fakad.

Kibontás: Sok lúd disznót győz. A gyenge elemében van. Bármilyen új célt tűzünk ki, bármilyen cselekvésbe fogunk most, ügyünk érdekében, jó eredményt nem várhatunk. A bölcs tehát –ha módja van rá- elodázza a döntést, alkalmazkodik a körülményekhez, marad ott, ahol van. Türelmének gyümölcse később érik majd be.

24. VISSZATÉRÉS


fent: föld
lent: mennydörgés

Jelentés: Fordulópont, visszatérés. Siker. Mind elmenni, mind visszatérni szabad. Barátok érkeznek. Még hat nap, és itt a kibontakozás. Célt és utat keresni ezúttal időszerű.

Kibontás: A kua azt sugalmazza, hogy a változtató szándék és a változás most összecsengenek. Az út szabad: csupán érett megfontolással, céljainkat megfogalmazva, rá kell lelnünk a kínálkozó ösvények között.

25. SÉRTETLENSÉG – A VÁRATLAN


fent: menny
lent: mennydörgés

Jelentés: Teljesség, sértetlenség. Haladás és siker a szilárdnak és igaznak. Kár és sérülés az igazságosság elvetőjének, bármerre is mozdul.

Kibontás: A helyénvaló cselekvés elnyeri jutalmát, az igazsággal való szembefordulás pedig leveretésre vezet, menekvés nincs. A bölcs látja, hogy útja (döntése) szabad, de azt is tudja, hogy minden tettnek önmagában vett erkölcsi értéke kell legyen.

26. SZELÍD ERŐ


fent: hegy
lent: menny

Jelentés: A nagy és szelíd erő éltet, ha igazságosság és egyenesség párosulnak. Jó szerencsét hoz az otthoni asztalon kívüli étkezés. Ideje van a nagy folyón való átkelésnek.

Kibontás: Az eltökélt felemelkedhet, a bölcs szabadon érvényesítheti erényeit. A szolgálat eredményes lesz, a kényelmetlennek tetsző cselekedet végül jót hoz. A bölcs most nem halogat, hanem dönt. Ha cipelni kell, hát cipel; ha folyót lát, átkel; ha tüzet talál, oltani kezd.

27. TÁPLÁLÁS


fent: hegy
lent: mennydörgés

Jelentés: Szilárd állhatatosság jó szerencsével jár. Megfigyelendő, hogy mivel és mi módon táplálják magukat és másokat az emberek.

Kibontás: Testünk tápláléka az étel, szellemünkké a gondolat, szívünkké az érzés. Minderre figyelni kell. A bölcs ember felismeri, hogy az ég és a föld minden élőt ellát minden szükségessel, ezért ő is azon van, hogy mindenkor azt adja a többi embernek, ami éppen akkor szükséges, helyénvaló. Ami önmagát illeti: mértékkel eszik-iszik, és mértékkel szól. A rossz étket kerüli, a rossz szót magába fojtja, így jut messze előre.

28. TÚLSÚLY


fent: tó
lent: szél

Jelentés: Túlterhelés. Csak célirányosan szabad mozdulni, siker csak így remélhető.

Kibontás: A kua valami túl nagyot jelképez. A bölcs ember megtalálja a helyénvaló cselekedetet és aszerint lép. Utóbb övé a siker és kiderül  róla, mily hatalmas – de akkor ő már visszavonult.

29. MÉLYSÉG


fent: víz
lent: víz

Jelentés: Mélységes mélység. Súlyos veszély.

Kibontás: A kua két azonos összetevője nem egyszerű kockázatot sugall, hanem egymásba kapcsolódó bajok képét, tehát igen nagy a veszély. Ám megnyílik a bizakodás ösvénye is. A bölcs ember világosan látja a veszélyt, de azt is, hogy egy helyben nem maradhat. Kellő elővigyázatossággal még veszélyes eszközt is alkalmazhat, hogy hajóját az örvénytől eltávolítsa. Bátor szív és becsületes szó segít.

30. SZÉPSÉG


fent: tűz
lent: tűz

Jelentés: Tündöklő szépség. Siker. Megetetni a tehénkéket jó szerencsét hoz.

Kibontás: Hangsúlyos a tisztaság, a tisztesség; a kormozó láng, a másokat beszennyező erőhasználat kerülendő. Tanácsos a gondoskodásra, segítségre szorulókat segíteni energiáinkból, javainkból. Aki gondozza a tehénkéket, attól elviselik a fejést.

31. VONZALOM


fent: tó
lent: hegy

Jelentés: Érzés, befolyás, vonzalom, siker. Ifjú asszony és férfi házassága szerencsés lesz.

Kibontás: Az igazságosság talaján a kölcsönös befolyás békéhez, termékenységhez vezet. Ha azonban az egyik részről az önösség , az álnokság nyer teret, úgy a következmény diszharmonikus, sőt bűnös lehet. A vonzalom fogalma utal arra, hogy a jó alapokon álló ügy jobbá válhat, míg a rossz rosszabbat szülhet.

32. TARTÓSSÁG – ÁLLHATATOSSÁG


fent: mennydörgés
lent: szél

Jelentés: A kitartó, a tartós, a hosszan elnyúló. Siker és a hibák elkerülése. Tanácsos fontolóra venni a célt, és mozdulni felé.

Kibontás: A bölcs szilárd eltökéltsége kell a sikerhez, hogy útjáról a viharok le ne sodorják. Ez azonban nem jelent merev csökönyösséget, ellenkezőleg: minden sikerrel megtett szakasz után ki kell jelölni a következő célt. Igazán tartós csak a mozgás lehet, még a legszilárdabb posztolót is elsodorhatja a vihar. Így hát leveidben  légy állhatatos, mozgásodban könnyed – tanácsolja a Bölcs.

33. ENGEDÉKENYSÉG


fent: menny
lent: hegy

Jelentés: Engedékenység, visszavonulás. Siker. Hasznos lesz az állhatatosság a kis dolgokban.

Kibontás: A gyenge ember toronyiránt nekifut a hegynek, hogy égbe jusson, de próbálkozása kudarc. A bölcs jobban felméri helyzetét és erőit, nem szégyelli a lefelé induló ösvényt választani, így messzebbre, magasabbra jut majd. A gyenge futtában letapossa a palántákat, a bölcs nem rest megállni és megöntözni azokat. Látja bennük a jövő ígéretét. A Változás a küszöbön áll, maholnap belép. A jó gazda felkészülten várja a vendégét, de nem unszolja.

34. A NAGYSÁG HATALMA


fent: mennydörgés
lent: menny

Jelentés: A nagy, a nagyság hatalma. Erély és állhatatosság meghozza eredményét.

Kibontás: Az erély és az önuralom együttesen biztosítják a bölcs cselekedeteit akadályozó körülmények alulmaradását. A törvényesség és a határozottság biztosítják a méltó hatalom tartósságát, az igazságosság pedig a hamis út elrekesztését.

35. HALADÁS


fent: tűz
lent: föld

Jelentés: Haladás, előrelépés.

Kibontás: Tűz a föld felett. Ez a kua a felkelő és az égen átvonuló Nap képét nyújtja. A bölcs belső erényei és erői immár a külvilágban is látható fényes eredményre vezetnek. Az erők végső forrása fölötte van ugyan, de birtokba veheti, sőt előzékenyen felajánlják neki  a tartalékokat és az erőt (tudást).

36. SÖTÉTEDÉS


fent: föld
lent: tűz

Jelentés: A fény sötétbe fordulása. Az igazságos egyenesség a körülmények ellenére megtermi gyümölcsét.

Kibontás: Nehézségek ,akadályok merülnek fel. A sötétség erői, az alantasok erőre kapnak. A bölcset nem csupán tudása, de állhatatos szíve is segíti. Fontos a valódi ok megtalálása a nehézségek mögött, hogy erőinket jól használhassuk. Helyénvaló tanulnunk a régi idők nagyjaitól.

37. CSALÁD


fent: szél
lent: tűz

Jelentés: Család, nemzettség. Az asszonyi állhatatosság eredményre vezet.

Kibontás: Ha mindenki a helyzetének megfelelően viselkedik, úgy a kis és nagy közösség egyaránt stabil. A bölcs nem másokhoz méri magát, hanem belső értékrendjét igyekszik megvalósítani.

38. SZEMBENÁLLÁS


fent: tűz
lent: tó

Jelentés: Szembenállás, idegenkedés. Jó szerencse kis ügyekben.

Kibontás: Tudnunk kell, hogy mindennek van ellenpólusa, hogy az ellentétek párszövetsége nagyon tartós is lehet, de azt is tudnunk kell, hogy mikor szakadjunk le az ellenpólusról.

39. AKADÁLY


fent: víz
lent: hegy

Jelentés: Akadály, zavar, baj. Délnyugat előnyös, északkelet nem. Tanácsos felkeresni a nagy embert. Igazságos egyenesség jót hoz.

Kibontás: A kua nehézséget, fenyegető veszélyt jelez. Jelentős feladat meghatároznunk utunk fő irányát, mert ettől sok függ. A passzivitás, a megállás ezúttal hiba lenne. Vezérlő támogatást kellene szerezni. A gyenge forduljon a bölcsebbhez. A bölcsnek is ki kell lépnie önnön korlátai közül, nyitott, figyelmes elmével, hiszen tudja: mindig van tanulnivaló.

40. SZABADULÁS


fent: mennydörgés
lent: víz

Jelentés: Szabadulás, eleresztettség. Délnyugat előnyös. Akinek nincs oka lépni, az hátráljon. Akinek jó oka van lépni, az mérlegelje mikéntjét.

Kibontás: A kua a veszéllyel kísért tettre utal, melynek nyomán oldottabb helyzet áll be. A helyben maradásnak nincs itt az ideje. Az előző állapot visszaállítása kedvező, de aki nagy megfontoltsággal előre lép, az elnyeri fáradozása gyümölcsét. A magas erők jóindulatát jelzi a Bölcs.

41. FOGYATKOZÁS


fent: hegy
lent: tó

Jelentés: Fogyatkozás, veszteség, csillapulás. Komolyság és bizalom esetén  a hiba elkerülhető és jó szerencse köszönt be. Előnyös lesz elhatározásra jutni. Két csészényi (gabona) áldozat szükséges.

Kibontás: Hangulatával  ellentétben ez a kua nem hordoz végzetes, tragikus jelentést. Lehetséges a tartósan felfelé ívelő út, de az áldozatra vonatkozó intés jelzi, hogy bizonyos veszteséget kell vállalnunk.

42. NÖVEKEDÉS


fent: szél
lent: mennydörgés

Jelentés: Növekedés, gyarapodás, nyereség. Helyénvaló lesz határozni –célt kijelölni-, ls keresztezni a nagy folyót.

Kibontás: A dolgok jól mennek. Ismerjük el hibáinkat, és igyekezzünk jóvátenni azokat. Célszerű dönteni távlati céljainkról, mert a gyarapodás nem tart örökké. Fával, élő növénnyel való találkozás jelzi: a döntés nem halogatható.

43. ELHATÁROZÁS


fent: tó
lent: menny

Jelentés: Elhatározás, elszántság, megoldás, áttörés. Aki a királynak jelentést visz, a túlzott nyíltsággal veszélyt ébreszthet. Aki saját népéhez szól ,ne viseljen fegyvert. Tanácsos megérlelni a döntést.

Kibontás: A megoldás, az áttörés vágya előtérbe helyezi a keménységet. Aki a nagyok előtt nyílt, határozott, az dicső kockázatot vállal. Aki az alárendeltek előtt erősködik, az tekintélyre és hitelre nem érdemes. A bölcs, mielőtt kockáztat, elgondolkodik. Mielőtt bírál, a saját hibáját javítja ki. Csak a kellő időben nyitja ki a száját, és a gyengét nem erővel, hanem erényességgel szorítja ki.

44. KAPCSOLAT


fent: menny
lent: szél

Jelentés: Kapcsolat, találkozás. Ne vedd nőül ezt az asszonyt.

Kibontás: A kua nagy dinamizmust, tetterőt és lendületet sugall. Egy erős és borotvált fejű (férfiként gondolkodó) asszony beéri az embert, ám hiba lenne frigyre lépni. Ez a házasság nem lenne tartós. A bölcs nem engedi át magát mégoly erős vágyainak sem, erőit fegyelmezi, elméje az utat fürkészi.

45. GYÜLEKEZET


fent: tó
lent: föld

Jelentés: Gyülekezés, összekapcsolódás, együttlét. Siker. Nagy áldozat nagy szerencséért. Célt kitűzni most tanácsos.

Kibontás: Eljutottunk abba a helyzetbe, hogy a feladatot teljesíthessük. A készletezett javak, erők felhasználásához bölcs tanácsot kell kérni.

46. EMELKEDÉS


fent: föld
lent: szél

Jelentés: Emelkedés, megszületés, fényes siker. Fontos találkozni a nagy emberre, és így elűzni az aggályt. Dél felé tartani előnyös.

Kibontás: A pillanat még a gyenge számára is kedvez az emelkedésnek. Azonban a bölcs helyzetértékelés nélkülözhetetlen. Aki maga nem képes rá, kérjen tanácsot. Így a jó szerencse kiteljesülhet.

47. VISZONTAGSÁG


fent: tó
lent: víz

Jelentés: Viszontagság, kimerülés. Jó szerencse éri a bölcset, aki a hibát kivédi, bár szavaira nem ébred bizalom.

Kibontás: Ez a kua előnytelen tartalmat jelez. A kimerülés oka sokszor rejtett. A kivételesen bölcs embert is mozdulatlanságra inti.

48. A KÚT


fent: víz
lent: szél

Jelentés: A kútból nem vész el a víz, nem önt ki, mindenki élvezheti ajándékát. Néha rövid a kötél, az edény szétreped – balvégzet.

Kibontás: Ez a kua a valódi és a csinált érték különbségére figyelmeztet. A jó kútban mindig van víz, de nem mindig érjük el. (Célzás a Bölcsre, akinek tanításait nem mindenki érti.) A rövid kötél: az eredménytelen cselekedet. A tört edény: balszerencse. A kút vizét nélkülözni végzetes.

49. MEGÚJULÁS


fent: tó
lent: tűz

Jelentés: Megújulás, forradalom. Fényes siker. Állhatatosság a helyes irányban gyümölcsöt érlel; nincs ok sajnálkozásra.

Kibontás: A kua olyan ellentét képét nyújtja, mely elkerülhetetlen harchoz vezet, és ebben a harcban a résztvevők átalakulnak. Ilyen átalakító harc a megújulás, mely hitelt csak a harc kibontakozása után nyer.

50. A KEHELY


fent: tűz
lent: szél, fa

Jelentés: Az áldozati edény. Nagy előrelépés, nagy siker.

Kibontás: A bölcs áldozatot mutat be kelyhében a Mindenség Urának, aki kiapadhatatlanul táplálja az erényest és a bölcset. Békességes tisztében a bölcs látása, hallása megélesedik. Így az áldozat és a kegy elnyerése összefügg, és ennek megértése sikerre visz.

51. MENNYDÖRGÉS


fent: mennydörgés
lent: mennydörgés

Jelentés: Mennydörgés, megrázkódtatás – siker.

Kibontás: A kua nagy természeti erőket jelképezi, melyek mindenre hatnak. A bölcs tudja: derült égből nem jön villám, ha viszont a közelgő morajt hallja, időben biztos helyre megy, azokat is óvja, akik rá vannak bízva, akikért felelősséget érez. Az ijesztő megrázkódtatásoknak csak a gyenge van valóban kitéve.

52. MEGNYUGVÁS


fent: hegy
lent: hegy

Jelentés: Egyenes hát, moccanatlan, szinte testetlen. Csendes séta a kertben. Így baj aligha eshet. (Utalás a meditációra).

Kibontás: A megnyugvás természetes állapot. Ideje van a tettnek, ideje a nem cselekvésnek is. A bölcs tudja, hogy az elcsendesülés megfelelő helyet igényel. Ha hely és idő megfelelnek, elszakadhatunk az anyagiaktól, ez az igazi nyugalom. Most nem cselekedni, nem moccanni, ez a szellem órája.

53. FEJLŐDÉS


fent: szél
lent: hegy

Jelentés: Fokozatos fejlődés. Az ifjú ara megházasodik, jó szerencse.

Kibontás: Az ember, aki mindig a természetesen adódó következő lépést teszi meg fokozatosan halad a jobb helyzet felé. Aki állhatatos a napi teendők terén, sok veszélytől megmenekül és egyszer még többek kormányosa lesz.

54. ÖRÖK ARA


fent: mennydörgés
lent: tó

Jelentés: Házasulandó leány. Az előrelépés balszerencsét hoz. Nem kívánatos most a döntés.

Kibontás: A kua önmagunkkal kapcsolatos, de beteljesületlen várakozásokkal függ össze, és alapvetően kedvezőtlen előjelként tekinthető. A bölcs tudja, hogy az elhúzódó válság legjobb ellenszere a kezdeti hibáktól való óvakodás.

55. BŐSÉG


fent: mennydörgés
lent: tűz

Jelentés: Bőség, siker. Midőn a Nap delel, kár aggódni az alkony miatt.

Kibontás: A bölcs ember tudja: a Nap délután alább száll, a teli Hold fogyóra fordul. De mindez nem aggasztja. Tudja, a Törvény neve Változás, s csak annak révén lehet a rossz bőségéből kitörni.

56. A VÁNDOR


fent: tűz
lent: hegy

Jelentés: Az utas az idegen, a tévelygő. Kis dolgok sikere. Az utazónak jót hoz az állhatatossága.

Kibontás: Ez a szimbólum a kis dolgok sikerére utal. A bölcs, ha utazik, nem feledi végső célját, de útközben tervéhez képest ezer változásra számít. Tudja, a felmerülő lehetőségekről gyorsan kell döntenie; sem hajó, sem karaván őrá nem vár.

57. SZERÉNYSÉG


fent: szél
lent: szél

Jelentés: Szerénység, hajlandóság az áldozatra – siker kis dolgokban. Előnyös lesz célt kitűzni és meglátogatni a nagy embert.

Kibontás: A kua arra tanít, hogy mindenkinek alázatra és szerénységre késznek kell lennie. Sok kicsi sokra megy, létrejön az áttörés, azaz megszületik a győzelem.

58. ÖRÖM


fent: tó
lent: tó

Jelentés: Öröm, egyetértés. Egyenesség, az igazság vállalása meghozza az eredményt.

Kibontás: A kua az elégedettség képét sugallja. A bölcs észreveszi a pillanatot, amikor erőit mások és a maga javára kifejtheti.

59. SZÉTHULLÁS


fent: szél
lent: víz

Jelentés: Szétszóródás – siker.

Kibontás: A szél felborzolja a vizet, és úgy tűnik, szétszórja. Ám valójában láthatatlanul, részenként szippantja fel, és ez az, ami ellen bölcsen kell tenni. Dönteni kell, át kell kelni a vízen.

60. MÉRSÉKLET


fent: víz
lent: tó

Jelentés: Mérséklet, elhatárolás – siker. Helytelen ellenállni az erőteljes tilalomnak.

Kibontás: A kua azt mondja, hogy nem lehet állandóan tilalmak közt élni, mert ez kimeríti az erőt. Ha határhoz érünk és túllépünk rajta, komoly veszélybe kerülhetünk, csakúgy, mintha a tiltást semmibe vesszük. A mérséklet erény, különösen ha mások élete van a kezünkben.

61. BELSŐ ERŐ


fent: szél
lent: tó

Jelentés: Egyenesség, biztonság, belső komolyság. Szökellő delfinek –jó szerencse. Helyénvaló keresztezni a nagy folyót.

Kibontás: Erőszak nélküli befolyás, a realitások könnyed kiaknázása, szerencsés kezdeményezés. A nagy folyón ezúttal alig terhelt hajó viszi a bölcset, akinek belső ereje és igaza áll az események középpontjában. Aki igazán erős, az gondosan bírál és módfelett vonakodik a végzetes ítélettől.

62. A TÖRPESÉG


fent: mennydörgés
lent: hegy

Jelentés: A kicsiny halad – siker. Egyenesség a kellő irányban meghozza az eredményét. A kis dolgok haladnak, nem a nagyok. A magasan szálló madár éneke eltorzul. A jó szerencse az álazatost keresi fel.

Kibontás: Ez a kua a kicsinyek sikerét jelzi, akik az idők szava szerint tevékenykednek. Nagy és fontos ügy most nem intézhető el. Aki emelkedik, nehézségre bukkan. Aki ereszkedik, annak az útja sima. A bölcs ezúttal túlzottan behódol. (Ez az egyetlen kua, melynek kommentárjai a bölcs embert mintha elmarasztalná.)

63. BEFEJEZÉS


fent: víz
lent: tűz

Jelentés: Befejezettség. Siker kis ügyekben. Szerencsés kezdés, rendezetlen végzés.

Kibontás: Az egyensúlyi helyzet kis beavatkozásokat igényel. A bölcs ember óvintézkedéseket tesz, és óvatos kézzel nyúl a zavarokhoz. A dolgok nagyja elvégeztetett, most a maradék kis ügyek megoldása időszerű. Ehhez kell szabni a kezdő lendületet, mert a túlzás új bajok forrásává válhat.

64. A BEVÉGEZETLEN


fent: tűz
lent: víz

Jelentés: Még nem tökéletes. Siker. Az ifjú róka átszökell a téli folyón, ám a farka vízbe ér. Nem lenne helyénvaló most célt kijelölni.

Kibontás: Ez a kua a még be nem teljesített – de dinamikusan haladó- folyamat képe. A róka ugrása nem tökéletes – most száradásig várnia kell. A bölcs tudja ebből, hogy most mérlegelésre van szükség, nem pedig az ügy erőltetésére. Gondosan szemügyre veszi és elkülöníti a dolgokat, mielőtt rendet rakna.

 

 

[« teteje ]

A tanácskérés hagyományos szertartása

Az eredeti jóslás vagy kérdésfeltevés ünnepélyes és szigorú keretek között zajlott. A kérdező öltözetének és testének tisztának kellett lennie, a könyvet vászonba, selyembe csavarva tartották, elkülönítve más tárgyaktól. A helyiségben csak az tartózkodhatott, akire vonatkozott, vagy akiért zajlott a kérdezés. 50 darab cickafark pálcika segítségével jutottak el a hexagramákig. Mindenki saját pálcikakészlettel rendelkezett.

A jósláshoz tehát nem kell más, mint három egyforma pénzérme és a könyv. Az érmék írásos fele a jin, értéke kettő, a fej, a jang számértéke három. Fogalmazzuk meg pontosan a kérdést amire választ szeretnénk kapni majd egymás után hatszor dobjunk a pénzekkel. Így a „véletlen” révén meghatározzuk a jin-jang nergiákat az adott pillanatban. Dobásunk értéke nyomán a jangot összefüggő, a jint szaggatott vonallal jegyezzük fel egy lapra, lentről felfelé haladva. A hat alulról fölfelé építkező vonásban, vagyis jósjelben benne foglaltatik, mivé fog átalakulni a jelenlegi helyzet, s hogy mi a megfelelő viselkedés.

A tanácskérés

A Változás Könyvének csupán egyik olvasati módja kapcsolódik a tanácskéréshez, amit némi fellengzősséggel jóslásnak is nevezhetünk. Nyilvánvaló, hogy a szent szövegek készlete mindenkor, minden kérdezőnek, és valamennyi ügyben azonos. Tehát  a Könyv maga csak a válaszhoz jutás eszköze. De korántsem véletlen egy adott kua kiemelkedése a 64 közül. Néha a válaszként előhívott kua egy vagy több vonala gyakorta ún. átváltozó állapotú; ez néha igen jelentős jelentésmódosulással jár. Végül is a kérdező a 4096 lehetséges jelzés közül egyre lel rá, de ez a jelzés azonban még nem maga a válasz.

1.      Tiszta öltözetben, tiszta, száraz kézzel a Változás Könyvét egy alacsony asztalra fektetjük, amely mellett sarkunkra ülve jól elférünk. A burkoló leplet szétnyitva alkalmi terítőt is képezünk a Könyv alatt. A Könyvön kívül a jóspálcikák, a jegyzeteszközök és a tartóba helyezett két füstölőpálca lehet az asztalkán.

2.      A tanácskérés akkor kezdődjék, ha körülöttünk és bennünk is csend van. A helyiségben a pálcikákat kezelő kérdezőn kívül legfeljebb az lehet jelen, akinek az ügyére a kérdés vonatkozik.

3.      A könyv nézzen Délre, a kérdező pedig arccal Északnak álljon az asztalkához.

4.      Három nyugodt, könnyű meghajlással (a Könyv felé) kifejezzük tiszteletünket a magasabb bölcsességnek, majd ülő helyzetbe ereszkedve meggyújtjuk az első füstölőt. Az 50 jóspálcikából álló köteget a jobb markunkba fogjuk és a feltenni kívánt kérdésre gondolunk. A pálcákkal órairányban három kört írunk le a füstben. Ezután azonnal az egyik –bármelyik- pálcát az Eredő Egyetlen jelképeként elkülönítjük. Ez a pálca nem szerepel a további mozzanatokban.

5.      A fennmaradó 49 pálcából álló köteg felső végét a szemöldökök közt a homlokhoz illesztjük, mégpedig bal kézzel, és csendesen így tartjuk, amíg a kérdés eszméje minden mást kiszorít gondolatainkból.

6.      Bal hüvelykünket használva, egyetlen nyugodt  mozdulattal két részre osztjuk a 49 pálcát. A létrejött két csomót két oldalt az asztalra tesszük. Közben gondolatainkat a kérdés, a kérdésre indító körülmények foglalják le.

7.      A bal oldali csomóból egy pálcát bal kis és gyűrűsujjunk közé helyezzük. Majd a bal csomót négyesével leszámolva az utolsó maradékot (legfeljebb 4) beillesztjük a bal gyűrűs- és középső ujjunk közébe. Most a jobb csomót is négyesével leszámoljuk és az utolsó maradékot a bal középső és mutatóujjunk közé helyezzük.

8.      Feljegyezzük a kapott számot (ez 5 vagy 9), és a balunkban gyűjtött pálcákat félretesszük.

9.      A többi pálcát –persze az Eredő Egyetlen kivételével- egyesítjük, és a 6. ponttól kezdődően megismételjük a leírt eljárást. A maradék szám ismét leírandó (4 vagy 8) és a pálcák félreteendők, majd az eljárást még egyszer lejátsszuk.

10.    A feljegyzett három maradék összeadása útján a 13-17-21-25 számsor valamelyik tagjához juthatunk. A négy szám négy féle vonalat jelölhet a kua (ezúttal első, tehát legalsó) vonalaként:

Tehát a két alapminőség jelei állnak előttünk, két-két változatban. A létrehozott szám alapján megvan a kua egyik vonala.

11.    Az 5-10. pontokban leírtak ismételt elvégzésével életre hívjuk a következő öt vonaljelet is, és immár kiemelhetjük a 64 kua egyikét. Még ne rajzoljuk azonban meg! Amikor feljegyeztük a 13-17-21-25 számsor megfelelő tagját, mindjárt fogjunk a következő vonalat jelző szám előállításához. Így gondolatainkat a kérdés körül tarthatjuk, míg ha azonnal rajzolni kezdenénk, úgy már a válasszal törődnénk.

Az átváltoztatás

Előttünk áll tehát egy kua hat elemének jelzőszámsora. Most helyezzük a pálcikákat a tartóba, majd rajzoljuk meg a hexagramot. Mint fentebb láttuk (10. pont), a kua vonalai kétfajták –szilárdak és átváltozóak- lehetnek. Megeshet, hogy minden vonal szilárd –ekkor a kérdésre érkező útmutatást egyetlen kuán át közelíthetjük meg.

Ha azonban a vonalak átváltozóak, akkor a kiadódott kuában az átváltozó vonalakat szilárdra cseréljük. Így a megbízható döntés perspektíváját két kua egymáshoz viszonyított értékelése útján közelíthetjük meg.

A jóspálcikák kezelése, a kérdezés

A szent hexagramokat hagyományosan 50 pálcika segítségével állítják elő. Az eljáráshoz bizonyos mértéktartó külsőségek is tartoznak.A pálcikák eredeti (Kínában szokásos) anyaga a cickafark szára; a kívánatos hosszúság kb. két arasznyi. A fontos az, hogy könnyűek legyenek, teljesen egyformák és a szemnek kellemes, tiszta pálcikák legyenek. Helyes, ha letakarva (tálcában, dobozban) minden más tárgytól külön tartjuk őket. Lehetőleg ne vegye kézbe az adott pálcakészletet más, mint aki rendesen használni szokta.

Magát a Könyvet tiszta, világos, természetes textíliába göngyölve tartsuk, lehetőleg ne egyéb könyvek közé állítva.

A kérdezés fő szabályai

1.      Légy eltökélt abban, hogy magasabb erők tanácsát kéred fontos ügyedhez.

2.      Várd ki, teremtsd meg a tanácskérő szertartáshoz kedvező körülményeket.

3.      Fogalmazd meg jól az irányított kérdést.

4.      Összpontosíts erre a jóspálcikák kezelése alatt.

5.      Ne incselkedj a magasabb erőkkel, játékból sose kérdezz!

[« teteje ]

A Ji-Csing oldalt eredetileg összekalapálta: Meus

Kérlek támogasd a Taoista Könyvtárat!
(Please support the Taoist Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Yin Yang


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 01-01-2010