"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[» Hermetikus Könyvtár «]
keret nélkül

[ előre »]

[ » TAROT ANALÓGIÁK « ]

TAROT - A kártyák jelentése

XVI. A Torony

A Torony azt mutatja, hogy a vélt biztonságból magunk köré emelt falak hirtelen inogni kezdenek. Általában olyan struktúrákról és dimenziókról van szó, melyek túl szűkké váltak számunkra. Ez érintheti meggyőződéseinket és alapelveinket éppúgy, mint szakmai és pénzügyi biztonságra vonatkozó elképzeléseinket, nem utolsó sorban baráti és egyéb személyes kapcsolatainkat. A torony mindenesetre olyan koncepciót jelképez, mely régebben jótékony biztonságot, talán még védettséget is adott számunkra, de melyből mostanra kinőttünk. Általában meglepő tapasztalatok, néha sziporkázó ötletek, melyek romba döntik a régi koncepciót. Mivel itt elsősorban biztonságunk vélt bázisáról van szó, ezeket a hirtelen változásokat gyakran katasztrófaként éljük meg. Csak az első sokk elmúltával érezzük megkönnyebbülten, hogy régi tehertől szabadultunk meg. Ezt az áttörést akár saját felismerésünk, akár külső esemény is kiválthatja.

A Ji Csing erről a következőket mondja: "A villámlással és dörgéssel érkező vihar legyőzi a természet romboló feszültségeit."

A Torony

XVI. A TORONY (The Tower) - Uránusz / Szaturnusz - Változás

Kulcsszavak: Mars, mélyreható átalakulás, gyógyulás, a régi elpusztul, hogy helyet adjon az újnak, lelki megújulás, önismeret

Jelzések: Egy rendkívül intenzív átalakulási folyamat közepén (vagy annak küszöbén) vagy. Bármi pusztul el vagy rázkódik meg benned, az arra szolgál, hogy megtisztítson, és helyet adjon valami újnak. Engedd!

Kérdés: Kész vagy arra, hogy más szemmel nézd önmagad és az életed?

Szuggesztió: Figyeld meg magad a mindennapi élet során. Talán úgy tűnik, egyes helyzetek megismétlődnek, de te nem fogod ismételgetni a régi, megszabott, korlátozó viselkedésmintákat.

Kijelentés: Minden, ami az életemben történik, a legjobbat szolgálja, a javamra válik.

Analógiák:

Ji-King: 51. Csen (A Gerjesztő - A Mennydörgés, A Megrázkódtatás)

Mitológia: Az Önpusztítás (Menetekkel, Kronosz, Jerikó, Bábel, Szodoma és Gomora)

kulcsszavak: hirtelen kitörés, ingás, összeomlás, katasztrófaként megélt hirtelen változás


A valaha szép romokat ma már ördögök lakják.A Torony

Egy füves dombon emelt robosztus toronyba belecsap a villám. A torony csipkézett teteje megemelkedik a robbanástól és mélyen belülről tűz csap fel. Lángok törnek elő a három ablakból és szikraeső hullik minden oldalon. Két emberi alak zuhan ki a megroggyant menedékből - fejjel lefelé.

A kártya a megelőző képen mutatott helyzet másik oldalát képviseli. Dionüszosz - a sötét, az irracionális - ellentéte Apolló, a fény és józanság istene. A Sátán, az ördög ellentettje Lucifer, a fényhozó.

A Torony kártyája a sorban a tizenhatodik. A 16-os - arab számokkal - az 1-es és a 6-os számokból áll, mely a 7-re redukálható. A hetes szoláris szám, mely erőt és aktív cselekvést jelez. A 7-es kártyán, a Diadalszekéren a nap erejének jóságos aspektusát láttuk megjelenni Héliosz személyében - itt viszont a kozmikus energia nyers erejét látjuk, amint az védhetetlenül lesújt. A villám Jupiter szimbólumainak egyike, valamint igen gyakran szerepel a mahájána és a tantrikus buddhizmus tanításaiban az igazság mindent legyőző fényének szimbólumaként, amiben minden hamisság, végsősoron minden dualitás lerombolódik. A belső megvilágosodás pillanatnyi állapota ez, mely a boldogság szabadságát hozza. úgy tűnik ugyanis, hogy a villám, mely a torony "koronás" tetejébe csapott, az égből tört elő. Egy épület teteje szimbolikusan gyakran a jelenlegi tudatosság csúcsát jelenti, így itt a tiszta öntudat ( önvaló) ragyogásának villámszerű alászállása, a psziché űs energiája csap le és rombolja le az egó által épített struktúrákat. Miután magához emelte és elfogadta az ördög igazi természetét, a kereső önmagát fényhordozóvá transzformálva látja, aki az isteni igazság tisztaságát testesíti meg. Ennek megsemmisítő erejű villáma minden korábbi, elöregedett, idejétmúlt felfogást lerombol, hasonlóan ahhoz, ahogy azt az akasztott ember önfeláldozása a Próba kártyáján - egy kevésbé mély szinten - már megtette. Az emberi tudatosság itt végre közvetlen kapcsolatba kerül annak a rejtett központnak őserőivel, melynek megtalálása az egész "misztikus" utazás végső célja. Lucifer fényessége nem az intuíció mélységekből átszűrődő szelíd ragyogása, hanem az isteni tudatosság vakító fényessége, mint az a fény, mely Pált megvakította a damaszkuszi úton. Jézus egy nem bibliai mondása szerint: "Aki közel áll hozzám, az közel áll a tűzhöz." Az élet ragyogása és tüze elengedhetetlen a teljesség megvalósításához. Az alkimisták aqua nostra-jukat, azaz az élet vizét ignis-ként, tűzként értelmezték. A mindeneket feloldó aqua nostra alapvető a Bölcsek Kövének előállításánál, mely az alkimistának a halhatatlanságot adja. E tűz romboló hatása megszabadíthatja a tudatot minden szennyeződéstől és megnyithatja a centrumba vezető utat, de ha a tudatosság erre még nem készült fel, nem épült szilárd alapokra, akkor az végzetes következményekkel is járhat. Pszichológiai kifejezéssel élve az eredmény tudathasadás, a megosztott tudat önmaga ellen fordulása lesz. A ragyogó villám ereje átváltoztathatja, "Isten Házává" transzformálhatja a tornyot, vagy ellenkező esetben azt kérlelhetetlenül el is söpörheti.

Világi értelemben a Torony kártyája egy idejétmúlt filozófia, létszemlélet lerombolását sejteti, mely nem alkalmas az új feltételekhez való alkalmazkodásra. Amint az emberi tudat fejlődik, könnyen magába fogad új ideákat, szemléleteket, felhasználva azokat egy olyan létszemlélet felépítéséhez, mely az élet során egyfajta vezetőként fog szolgálni számára. Mindazonáltal a tudat egy érési folyamaton megy keresztül, így e létszemlélet elvei megkeményedhetnek, fokozatosan berögzülhetnek és egy idő után képtelenek lesznek friss tartalmak befogadására, főleg olyanokéra, melyek nem illeszkednek a már jól megszokott rendszerbe.

Ennek következtében elvész a dinamikus valósággal való kapcsolat. A dogmatikus vélemények körfalként zárulnak be és a tudat képtelen lesz alkalmazkodni a változó körülményekhez. Amennyiben ez a "védőbástya" új ideák kihívásával találja magát szemben, akkor nem tud mást tenni, minthogy összeomlik, magára hagyva a megrémült tudatot - csináljon, amit tud az őt nyilvánvalóan körülvevő káosszal. A tanulság az, hogy egy rendszer csakis addig elfogadható, amíg az rugalmas és fejlődésre képes marad, hiszen az élet maga egy folyamatos áramlás - és semmilyen emberi konstrukció sem remélheti túlélését, ha ehhez nem tud alkalmazkodni.

Javas szempontból vizsgálva a Torony kártyájának analógiáit a következőket állapíthatjuk meg:
Pozitív aspektusa az intuíció által vezetett leépítkezés, átépítkezés, az egzisztencia szükségleteinek átértékelése. Negatív oldala a szellemi vakság következtében megjelenő rombolási hajlam. Asztrológiai analógiája az Uránusz, illetve a Nyilas jegyének kvadrátja a Holddal. Ji King trigramja a Villám, ásványa a sólyomszem, növénye a mandragóra, állata a sólyom.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum - XVI. A Torony

A Torony

Kulcsszavak:

Mars; mélyreható belső transzformáció, gyógyulás, a régi lerombolása helyet teremt az újnak, spirituális megújulás, önismeret.

Útmutatás:

Rendkívül intenzív átalakulási folyamat részese vagy, vagy leszel nemsokára. Valami összetörik benned, de ez a folyamat a megtisztulást szolgálja és az újat készíti elő. Engedd megtörténni!

Kérdés:

Kész vagy arra, hogy más szemmel nézd az életet és önmagad?

Javaslat:

Vizsgáld meg, mi vált merevvé, korlátozóvá életedben, szemléletedben, magatartásodban. fogadd be tudatosan a változás erőit ezekre a területekre.

Megerősítés:

Minden, ami az életemben történik, a javamra válik.

 


 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 


         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]