"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[ előre »]

   

Tarr Dániel

Hermetika, Mágia és Okkultizmus

- Hermetic Magic and Occultism -

1998.

I. Bevezetés : A Hermetika Tudománya

Hermetika - Caduceus
Ha meg akarjuk magyarázni, hogy mit jelent a Hermetika, Mágia és Okkultizmus egy ezoterikus felfogásban, vagyis az emberiség 'különböző szent hagyományaiban', akkor először is segítségül kell hívnunk egy olyan univerzális rendszert, mely a Hagyománnyal foglalkozik - a Hermetika rendszerét. A Hermetika egy olyan vallási-filozófiai rendszer, mely az emberiség össz-szellemi hagyományát vizsgálja és analitikus, komparatista módszerekkel összegyűjti a hasonló elemeket és gondolatokat, melyek saját rendszerének alapjait képezik, s melyet Hagyománynak nevez. A Hagyomány olyan abszolút princípium, mely egy mindenek felett álló, minden további történelmi-, vallási-, művészeti-, vagy akár tudományos jelenség abszolút alapjául szolgáló és annak hátterében megbúvó univerzális rendező elv. Így nincsenek megfogható határai, mivel áthatja az egész világ összes jelenségét [1]. A Hermetika tehát az össz-kultúrák ezoterikus tanításainak komplex rendszere, mely a térben és időben egymástól távol eső tanítások közös elemeit vizsgálja, és ebből épít egy abszolút rendszert. A Hermetika módszere így abban áll, hogy a Hagyomány abszolút elemeire mutat rá az egyes adott jelenségek tárházában. Elkülöníti és beazonosítja a különböző vizsgált szakrális hagyományok és egyéb rendszerek általános elemeit és egy végtelen hosszú analógiás listát hoz létre, mellyel rámutat arra az abszolút elvre, mely az egyes partikuláris, kulturálisan megnevezett manifesztációk mögött áll. Ebből következik, hogy a Hermetika bár saját rendszerét abszolútnak tekinti és a teljességre törekszik, mégsem tudja megvalósítani azt, hiszen lehetetlenség egy adott univerzális idea teljes analógiás azonosságait megnevezni, hiszen fel kéne sorolnunk az összefüggésbe hozható filozófiák, vallások, hiedelmek, hagyományok és tudományok összes egy azonos elvre utaló elemét.

Ahhoz, hogy pontosan értsük a Hermetika fogalmát, el kell helyeznünk az európai szellem-történetben. Azt mondhatjuk, hogy a Hermetika felöleli az európai Hermetizmust, Misztikát, Ezoteriát és Tradíciót, továbbá a nem európai ezoterikus hagyományakat is (mint pl.: az iszlám Szufi, hindu Tantra, kínai Ji-King, taoista Alkémia, stb.), és a különböző kultúrák vallási-, mitikus hagyományait is (pl.: kezdve az egyiptomi mágiától, a sumér-akkád valláson, a görög mítoszokig, stb.). Mégis meghatározó eleme az európai hagyomány, ezen belül is a Hermetizmus. Természetesen a Hermetika nemcsak a Hermetizmus nagy alakjainak gondolatait tekinti magáénak, hanem (korábbi és) későbbi szerzők munkásságát is. Így a teljesség kedvéért végig kell szaladnunk Európa ezoterikus történelmén, felmutatva azokat a szerzőket, kiknek munkásságára épít a Hermetika.

A Hermetizmus mint speciális reneszánszkori filozófiai irányzat sem egységes, hiszen megkülönböztetünk korai- és kései-hermetizmust. A korai-hermetizmus a Corpus Hermeticum gyűjteményben található Hermes Trismegistosnak tulajdonított tanításokat elemezte és interpretálta; hozott létre kommentárirodalmat. A kései-hermetizmus azonos eszméi miatt beemelte rendszerébe korának nagyobb ezoterikus, gondolati rendszereit (pl.: a Neoplatonizmust, a Neognoszticizmust az Alkémiát, a Kabbalát, Tarotot, Asztrológiát és Mágiát), ezért nevezik Okkultizmusnak is. Ezért azt mondhatjuk, hogy a Hermetika is egyiptomi eredetre vezeti vissza magát - Hermész Triszmegisztosz tanításait veszi alapul, de magába olvasztja az olyan önálló filozófiával és praxissal rendelkező ezoterikus rendszereket, mint a Kabbala, Tarot, Alkímia, Mágia, Asztrológia, Szufi, Tantra, Ji-King, stb..

Ezekben a rendszerekben az a közös, hogy minden hermetikus rendszer elfogadja a világ mikro-makrokozmikus azonosságát, vagyis hogy az ember és a kozmosz valójában egyazon princípium, analógiába hozható látszólagos különbözőség. Ezt mondja ki Hermes Trismegistos Tabula Smaragdinája:

 

"Verum est, certum et verissimum, quod est,

superius, naturam habet inferioram et

ascendens naturam descendentis."

"Kétség nélkül való, biztos és igaz,

hogy ami fent van az megfelel annak ami fent van,

és ami fent van az megfelel annak ami lent van."

Mi tehát a Hermetika? A Világ és az Ember abszolút valósága, univerzális rendszere, mely nem más mint a Teremtett Világ titkos tudása, vagyis az a princípium, amit a Hermetika Hermésznek vagy Pánnak nevez.

Hermész a mindenség. A Hermetikában, csakúgy mint minden más Hagyományban, ő a mindenható, isteni egyisten aspektus. Nincs is más mint Hermész - minden történés ő benne történik. Minden Ő megváltozott alakjában. Változó arcával számtalan alakban megjelenik: Az Alkímiában Ő az Alkímia. Nemcsak, hogy ő a Merkúriusz, de ő a Vénusz, a Nap és a Szaturnusz is. Mint Szaturnuszt "Sol Niger"-nek nevezik az Alkímiában, ezért ő a Fekete Nap. (Hermész planetáris aspektusait persze nem fizikai értelemben kell érteni, hanem mint allegóriákat, melyek a tudat és a világ különböző fázisait jelenítik meg.) Ő az aki megjelenik különböző 'álruhákban' egyik arcából a másikra változva - ő volt az egyiptomi Hermes Trismegistos, ő volt Asklepios, vagy Imhotep, ő maga volt Toth, és Toth tanítványa, de néha Toth apja és fia is. Helyenként ő volt Agathodaimon vagy Agathodaimon mestere. Néha úgy jelenik meg mint Asklepios Imhotes, mely a történelmi Imhotep, Hélopolisz építője Asklepiosszal való egyesítését jelenti, hasonlóképpen Hermészhez, aki Agathodaimon fia lett. Nem az egzakt személy számít, hanem ezeknek a szimbólumoknak az elválaszthatatlan egymásba játszása és komplexitása. Ezért Hermész egyben Pán is, aki a görög mitológia és más, a kozmosz és a tudat eredetét vizsgáló írások szerint (pl. Hésziodosz), az Istenek első generációjához tarozik, akik megelőzték a kozmosz keletkezését. Ő a Teremtés előtti progenitor létező mind a mikro-kozmoszban csak úgy mint magában a makro-kozmoszban. Néha leegyszerűsítik mint olyan figurát, aki megjelenik a mikro-makro- és mezo-kozmosz rendszerében, de igazából ő a rejtett negyedik arculat - a mindent egyesítő, isteni aspektus. Ő a létező és nemlétző feletti abszolút aspektus.

Hermész figurája ezért igen korai jelenség; ő a Káosz progenitor létezője, Pán aspektusában. Jobban megértjük mit jelent ez, ha megnézzük mit jelent a Pán. A pan szó azt jelenti, hogy minden. Ezért ő reprezentálja a Világmindenség minden arculatát; a Fizikai Világot, a Lelki Világot, az Ideák Világát, és a mindenek felett álló Isteni Egy szféráját is. Ebben a minőségében Gnosis-nak hívják, mely inkább a "létezés" egyik állapota (már rég messze a létezés felett járunk), mint egy megnevezhető létező. Mint a legelső, isteni, örök teremtő elvet Pan pangenitor-nak nevezik - ő "a mindent teremtő", de nevezik Pan panfager-nek is, "a mindent elpusztító"-nak is. Mint az univerzum örök mindenség aspektusa, a világ két alapvető aspektusának megnyilvánítója, a Teremtésé és a Pusztításé. Mint Pán sötét aspektusa ő lesz Dispater, az Alvilág Atyja, Dis királya. Mint látjuk Pán olyan ambivalens figura mint Toth-Hermész-Merkúriusz: van egy sátáni arculata, a szaturnikus, Sol Niger arc, a víz alatti világ káoszának arca, az alvilág arca; és van egy szellemi, Nap arca - a létezés feletti mindenség arculata.

Hermész tehát maga a Világ, maga a Hermetika Rendszere. Mint ilyen az univerzális ember prototípusa, archetípusos képzete. Mint Világ kétfajta arculatot tükröz - az Ember kétfajta arcát : az isteni és sátáni arcot. Hogy az isteni valóságot kutató ember melyiket teszi sajátjává az a Hermetika Tudományának módszertani kérdése lesz. A Hermetika abszolút célja az ember spirituális- és szellemi valóságának megtalálása és kiterjesztése a teljesség felé. Mint ilyen, tudományos módszert kínál az ember teljességének elérésére. Ezen tudományos praxis jelentős részét képezik a Hagyomány Ezoterikus Rendszerei, mint olyan univerzális rendszerek, melyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett arculatára. Olyan "okkult titkokat" tárnak fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól - kinyitnak bizonyos mágikus Kapukat. Azonban önmagukban nem kínálnak abszolút módszert vagy értelmezési megoldást ezen új tudati-tereket illetően. A fokozatos, beavatási rendszereken alapuló hermetikus praxis lesz az módszer, mely lehetővé teszi a mágikus rendszerek által feltáruló tudás-tartományok célszerű használatát, keretet szabva az amúgy önmagukban nem megálló tudati tapasztalatoknak. Ezért a Hermetika eszközszinten foglalkozik mágikus rendszerekkel. Amivel a Hermetika túllép az 'egyszerű' Mágián az az, hogy nem áll meg az ebben feltárulkozó élményvilágnál, hanem módszert ad ezek megértésére és kezelésére - túlmegy rajtuk az isteni, örök pont irányába. A Hermetika a teljes igazság kutatása - az ember teljességének keresése: a testi-, lelki-, szellemi-tökéletesség megvalósításának tudománya.

Ezért a Hermetika magáénak érzi a Hermetizmus olyan szerzőinek gondolati munkásságát, mint a neoplatonista Marsiglio Ficino (1433-1499), Pico della Mirandola (1463-1494), Gemistos Plethon, Raimondus Lullus, Cusanus és Bessarion bíboros gondolatait, az alkémista Paracelsus (1493-1541), Bombast von Hohenheim (1493-1541), az okkultista Johann Reuchlin (1455-1522), Agrippa Von Nettesheim (Heinrich Cornelius 1486-1535), Johannes Trithemius (1462-1516), és Nostradamus (Michel de Nostredame 1503-1566) műveit, a mágus John Dee (-1608) és Edward Kelly (-1595), az asztrológus Regiomontanus (Johann Müller 1436-76), Jerome Cardan (1501-76), és Copernicus (-1543) írásait, de a teozófikus Sebastian Franck (1499-1553), Valentin Weigel (1533-1588), vagy Jacob Böhme (1575-1624) , továbbá a nagy reneszánsz természetfilozófusok Giordano Bruno (1548-1600), Galileo Galilei (1564-1641) és Francis Bacon (1561-1626) gondolatait is.

A boszorkányüldözések elől rejtőzködésbe menekülő ezotéria, a titkos társaságok világát hozta létre. A korai XVII.sz.-ban gomba módra jönnek létre a titkos társaságok; legjelentősebb a legendás Christian Rosenkreutz (1378-1484) által alapított Rózsakeresztes Testvériség, mely kezdetben három konkrét művön [2] kívül inkább csak a legendákban létezett, s bár Descartes és Leibnicz is megpróbálta felkutatni, mindketten sikertelenül jártak. Tényleges formát csak a Harminc Éves Háború (1618-48) után kapott, Michael Maier (1566-1622) és Robert Fludd (1574-1637) működése kapcsán. További jelentős 'Rózsakeresztesek' voltak Johann Valentin Andreae, Athanasius Kircher (1602-80), Thomas Vaugham (1652), Sir Kenlem Digby (1603-65), Elias Ashmole (1617-92), kiknek írásaira támaszkodik a Hermetika. Másik jelentős ekkor kialakuló titkos társaság a Szabadkőműves Társaság , melynek alapjai a katedrális építők céhből kinövő formációihoz köthetőek.

A szabadkőművesek azonban csak a legendás Cagliostro (1743-95) és Saint Germain (-1784) működéséből kinövő újkori újjáéledés után válnak jelentőssé - az első szabadkőműves páholyt 1717-ben alapítják Londonban, ezután azonban igen gyorsan átterjed a kontinensre és Amerikába. Akkori jelentős szabadkőművesek Sincerus Renatus (Sigmund Richter 1710) , és Jacobite Scots (1750') . Ekkor alapítja meg William Stukeley (1687-1765) a modern Druida Szövetséget, illetve ekkor jön létre az Arany Rózsakeresztes Testvériség, melynek tagja például II. Vilmos porosz király (1786-97) , de ekkor éled újjá a Templos Lovagrend is, mely először a Baron von Hund (1755) által alapított német szabadkőműves páholyhoz, a "Szigorú Megfigyelés"-hez, kapcsolható. Ekkor jön létre a francia mágus, Martinez de Pasqually (1727-79) alapított Ordere des Chevalier-Macons, Elus Cohens de l'Universe , olyan tanítványokkal mint Louis Claude de St-Martin (1743-1803). A korszak további jelentősebb alakjai Jean Baptiste Willermoz (1767) , aki a Fekete Sas Rózsakeresztes Rendjét hozza létre, Giacomo Casanova (1725-98), és Franz Anton Mesmer (1734-1815), a mesmerizmus megalapítója. A korszak legjelentősebb ezoterikus gondolkodója Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Az 1800-as évektől kezdődően növekvő érdeklődés követi az ezoterikus hagyományokat. Sok korábbi szerző munkáját publikálják, sőt klasszikusok eredeti munkái is napvilágot látnak. Az egyiptológia, a kelet-kutatás az 'ősi', ezoterikus tanok irányába fordította a figyelmet. Fontos szereplői az "ezotéria újjászületésének" az angol mágus, Francis Barrett (1801), az asztrológus Robert Cross Smith (1795-1832) és Richard James Morrison (1795-1874), akik a mai modern 'alsó' asztrológia megalapítói, de a legfontosabb figura Eliphas Levi (Alphonse Louis Constant 1810-), aki korára a legnagyobb hatást gyakorolta.

Az első amerikai Rózsakeresztes páholyt Paschal Beverly Randolph (1825-71) alapította a századelőn, és ekkor alakul meg Amerikában, 1843-ban a zsidó szabadkőműves szövetség, a B'nai B'rith , továbbá itt alakul ki a modern Spiritiszta Mozgalom is 1848-ban, Maggie és Kate Fox nyomán, akik elsőként hívták magukat médiumoknak. Ekkor írja meg Hargrave Jennings (1817-90) rózsakeresztesekről szóló munkáit, melynek hatására 1866-ban létrejön a Societas Rosicruciana [Soc.:Ros.:] Bulwer Lytton vezetésével. Ezután nem sokkal, 1883-ban jön létre Londonban a Petrova Blavatskaja (1831-91) által alapított Teozófiai Társaság , mely a mai modern New Age elindítója. Híres tagjai az asztrológus Alan Leo (William Frederick Allen 1860-1917), és a későbbi Rudolf Steiner (1861-1925).

Franciaországban Marquis Stanislas de Guatia (1860-98) és tanítványa Joseph Antoine Boullan (1824-93) művelték a mágiát, majd Josephin Péladan (1858-1915) segítségével megalapítják a Kabbalista Rózsakeresztes Testvériség et. Ekkor jelennek meg Papus (Gérard Encausse 1865-1916) okkult írásai, melyek hatással voltak a teozófusokra. Papus hozta létre a Martinista Rend et, majd az 1900-as években II. Miklós cár tanácsadója lett, de Alexandra hercegnő inkább átpártolt a hírhedt orosz mágushoz, Grigori Rasputin-hoz.

A legjelentősebb hermetikus társaság az Arany Hajnal Hermetikus Rend [Golden Dawn (G.:D.:)] lett, melyet MacGregor Mathers (Samuel Liddell Mathers 1854-1918) alapított 1888-ban. Ez olyan fontos embereket gyűjtött össze, mint Aleister Crowley, A.E. Waite, W.B.Yeats, Moina Bergson (Henri Bergson testvére), Maud Gonne (ír nacionalista), Anne Horniman (a dublini Abbey Theater alapítója), Florence Farr (Yeats és Bernard Shaw kedvese), Constance Wilde (Oscar Wilde felesége), két híres regényíró Algernon Blackwood és Arthur Machen, a festő Gerald Kelly a Royal Academy későbbi elnöke, és a híres pszichológus kutató William Crookes.

A 20. század is tudott újat hozni az ezotériában a G.:D.: vezetését Arthur Edward Waite (1857-1942) vette át, és változtatta az Arany Hajnal Szent Rendjé re , mely keresztény alapokra helyezte az addig egyiptomi alapokon nyugvó Golden Dawn-t. Innen vált ki az amerikai Paul Foster Case (1884-1954), aki saját rendet hozott létre A Kortalan Tudás Iskolája névvel. A Teozófiai Társaság berlini ágából Franz Hartmann (1838-1912) és Karl Kellner (-1905) alapításával létrejött a Keleti Templáriánus Társaság [Ordo Templi Orientis (O.T.O.)], mely szexuál-mágikus rendként működik mind a mai napig. Innen vált ki Rudolf Steiner (1861-1925) , aki megalapította az Antropozófiai Társaság ot, mely inkább rózsakeresztes eszméket hangoztat. Az O.T.O. később különböző ágakra bomlott, leghíresebb ezek közül a fasiszta Rudolf Heinrich vonSebottendorf (Rudolf Glauer) által 1914-ben alapított Thule Társaság, a Jörg Lanz von Liebenfels (Adolf Lanz 1874-1954) által alapított Új Templáriánus Rend és az amerikai, Harvey Spencer Lewis (-1939) által alapított Ancient and Mystic Order Rosae Crucis [AMORC], mely a mai napig működik San Joséban.

Mégis a korszak legjelentősebb hermetikus társasága az Aleister Crowley (1875-1947) által alapított Ezüst Csillag [Argentinum Astrum (A.:A.:)], mely filozófiai magasságokba emelte a mágiát, és az emberi akaratot tette meg legfelső mágikus princípiummá.

A századvég az ezoterikus csoportok további szétdarabolását jelentette - mára szinte lehetetlen a hermetikus hagyományokkal foglalkozó számtalan rendet, szövetséget, csoportosulást nyomon követni. Bár kialakulóban van egy nagyobb szintetizáló irányzat, melyet New Age Mozgalomnak nevezünk, ez egyenlőre túl felületes és kialakulatlan. Az egymástól elzárt kis közösségek átláthatatlan káoszában a Hermetika inkább egy másik irányzatra lett érzékeny, melyeket Tradicionalistáknak nevez. Ez alatt olyan szerzőket ért mint Julius Evola, René Guénon (1886-1951), Frithjof Schuon, Titus Burckhardt (1908-1984), Ananda KentishCoomaraswamy (1877-1947), stb., és a magyar Hamvas Béla (1897-). Ezen szerzők egy tágabb összefüggés rendszerben nyúlnak az ezoterikus tanításokhoz, és így kiváló alapot adnak a Hermetika univerzális rendszerének, mintegy teoretikusan megalapozva azt.

Magyarországon is sokan foglalkoznak ezotériával. Rengeteg a kisebb szekta, ahol eklektikus misztikus tanítások kavarognak, és amelyek valamilyen ezoterikus praxist folytatnak. Ilyen például a Kolonics István alapította Boszorkány Egyház (WICCA), a Honti László alapította Humánökológia, a Hervay Tamás féle Magyarországi Szent Egyház, vagy a Gyurcsok József féle Esélyadók Egyháza, stb..

Természetesen rengeteg kisegyház és szekta működik ezeken kívül, melyek említésre sem méltóak. Ezekkel szembehelyezkedő, valamilyen komoly szellemi hátteret magának mondható szerveződések például az 1945-ben Balassa József alapította szabadkőműves Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy ; a magyarországi rózsakeresztesek rendje, az Arany Rózsakereszt Közössége ; a Mireisz László alapította Fényszekér , a Szigeti Árpád alapította A Hagyomány és Transzcendencia Iskolája (Traditio Divina et Schola Transcendentiale), melynek kiemelkedő alakja Bakos József és László András, aki ennek az iskolának az szűkebb köréből alakult meg a Hyperion-t, melynek kiemelkedő alakja Szongott Rudulf és Kecskés Péter.

Ehhez a hagyományhoz csatlakozik a G.S. Frater P.A.X. alapította Logos Egyetem és annak szűkebb köre a Hajnalhasadás Páholy. Fontos titkos társaság a magyarországi hermetikus hagyományokat éltető és működtető 1994-ben létrehozott, K.N.T.T. alapította Voluntas Voreginis Hermetikus Lovagrend [V.:V.:]. Az utóbbi szervezetek művelik a Hermetika tudományát.

Mint látjuk nem könnyű felmutatni a Hermetikát művelő emberek illetve fórumok egzakt sorát. Az európai történeti hagyományát tekintve azonban kiderül, hogy a Hermetika tehát az ezoterikus tanításokat vizsgáló, abból építkező komplex rendszer, mely a térben és időben egymástól távol eső tanítások közös elemeit vizsgálja, és ebből épít egy abszolút rendszert. A történelem síkján megjelenő ezoterikus rendek és azokat képviselő személyek vizsgálata adja ki elméleti rendszerének jelentős alapjait. Ezeken kívül azonban a különböző nem formalizált rendszerek vizsgálatát is fontosnak tartja, így építkezik a különböző vallási- és mitikus hagyományokból is.

Ajánlott Olvasmányok:

I) Történeti Munkák

  • Biedermann, Hans: A mágikus művészetek zseblexikona . [Szépirodalmi, 1989 Debrecen].
  • Fónagy Iván : Mágia . [Tinódi, 1989 Budapest].
  • Ráth-Végh István : A Sátán és Cimborái . [Pannon, 1991 Budapest].
  • Seligmann, Kurt: Mágia és Okkultizmus az európai gondolkodásban . [Gondolat, 1987 Bp.].

II) Általános Összefoglaló Munkák

  • Agrippa von Nettensheim : De Occulta Philosophia - részletek . [Holnap, 1990 Budapest].
  • Biedermann, Hans: A mágikus művészetek zseblexikona . [Szépirodalmi, 1989 Debrecen].
  • Levi, Eliphas: A Nagy Mágia Dogmája és Rituáléja . [Hajja & Fiai, 1992 Gyula].
  • Waldrich, Hans-Peter : Ezoterika . [Édesvíz, 1991 Budapest].

Jegyzetek:

[1] Mint ilyen párhuzamba állítható Augustinus"Vestigia Dei" gondolatával, vagyis hogy a Hagyomány nem más mint Isten létének nyomai, melyeken keresztül eljuthatunk Isten létéhez.

[2] Ezek: Fama Fraternitalis (1614), Confessio Fraternatis R.C. (1615), és Chymische Hochzeit (1616)

Word formátumban [« word ]

 

» Hermetika - A hermetikus filozófia

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 


         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 10-02-2010